Đoàn thanh niên Trường MN Hồ Đắc Kiện tham gia thắp sáng đường quê ấp Kinh Đào, HĐK, CT,ST

Đoàn thanh niên Trường MN Hồ Đắc Kiện tham gia thắp sáng đường quê ấp Kinh Đào, HĐK, CT,ST