Đoàn thanh niên Trường MN Hồ Đắc Kiện tham gia lễ trồng cây " Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2019

Đoàn thanh niên Trường MN Hồ Đắc Kiện tham gia lễ trồng cây " Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2019