Đoàn thanh niên Trường MN Hồ Đắc Kiện tham gia hội thi Thanh Niên tìm hiểu về chủ nghĩa Mác-LêNin và tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2019

Đoàn thanh niên Trường MN Hồ Đắc Kiện tham gia hội thi Thanh Niên tìm hiểu về chủ nghĩa Mác-LêNin và tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2019