Ban chấp hành chi đoàn Trường MN Hồ Đắc Kiện tổ chức lễ trưởng thành cho 5 đoàn viên

Ban chấp hành chi đoàn Trường MN Hồ Đắc Kiện tổ chức lễ trưởng thành cho 5 đoàn viên