Trường Mn Hồ Đắc Kiện khai giảng năm học mới ngày 5.9.2018