Trường MN Hồ Đắc Kiện tổ chức họp mặt kỷ niệm 20/11/2018

Trường MN Hồ Đắc Kiện tổ chức họp mặt kỷ niệm 20/11/2018