Công đoàn cơ sở trường mầm non Hồ Đắc Kiện được thành lập theo số/ QĐ-CĐGD, ngày 11 tháng 9 năm 2014 của Ban thường vụ công đoàn giáo dục huyện Châu Thành.

             Ban chấp hành công đoàn gồm có 05 thành viên

 1.  Lê Thị Kim Thủy                  Chủ tịch công đoàn

 2. Quách Thị Kiều                     Phó chủ tịch 

3. Bùi Thanh Túy                         UV.BCH - UBKT

4. Nguyễn Hoàng Niên               UV.BCH - TBNC

5. Hồ Kim Dân                            UV.BCH - TBĐS