Đoàn thanh niên trường mầm non Hồ Đắc Kiện được thành lập theo ố 67-QĐ/ĐTN, ngày 27 tháng 10 năm 2014 của Ban thường vụ đoàn xã Hồ Đắc Kiện.

          Ban chấp hành gồm có

         1. Nguyễn Hoàng Niên                    Bí thư

          2. Hồ Mị Trinh                                 Phó bí thư

          3. Lê Thị Thu Thảo                         Ủy viên